Asbestsanering vraagt om een professionele aanpak

Asbestvezels en stofdeeltjes zijn gevaarlijk voor mensen die ermee werken of ermee in aanraking komen.

Vereniging van Asbestverwijderende Bedrijven

De Vereniging van Asbestverwijderende Bedrijven (VAVB) maakt zich al meer dan 25 jaar sterk voor zorgvuldige beleidsvorming en een gezonde uitvoeringspraktijk in asbestsanering.

Over DE VAVB

De Vereniging van Asbestverwijderende Bedrijven (VAVB) maakt zich al meer dan 25 jaar sterk voor zorgvuldige beleidsvorming en uitvoeringspraktijk in asbestsanering. De VAVB heeft de aanzet gegeven tot belangrijke delen van de huidige wet- en regelgeving, waaronder de certificatieregeling.

De VAVB zet zich o.a. in voor verantwoorde, duidelijke en uitvoerbare regelgeving. In de eerste plaats om de werkzaamheden uit te voeren zonder onnodige risico’s voor maatschappij, omgeving en medewerkers. Een evenwichtig ondernemersklimaat is eveneens een speerpunt voor de VAVB. Te denken valt aan terugdringing van onnodige, kostbare administratieve lasten en het voorkomen van onwettige en concurrentieverstorende activiteiten. In dat verband blijft de VAVB intensief pleiten voor een effectief en efficiënt vergunningenstelsel onder onafhankelijk toezicht.

De VAVB is gesprekspartner op alle niveaus in bedrijfsleven, overlegplatforms en bij overheden. De VAVB hecht veel waarde aan een hoog professioneel niveau. Daarom geldt een helder criterium voor het lidmaatschap: leden dienen minimaal te beschikken over het procescertificaat asbestverwijdering onder certificatieschema SC-530.

Waarom DE VAVB

De bij de VAVB aangesloten bedrijven zijn tezamen in hoge mate representatief voor de bedrijfstak in Nederland op het gebied van asbestsanering in (voornamelijk) de industrie. Zij vormen als het ware de top van de markt. Het is dan ook de VAVB geweest die zich destijds sterk heeft gemaakt om in overleg met de overheid te komen tot een landelijke certificering voor het verwijderen en verwerken van asbest. De leden van de VAVB beschikken uiteraard allemaal over het KOMO-procescertificaat wat borg staat voor het gehele proces van het saneren van asbest conform de gestelde regels.

De leden van de VAVB staan garant voor het leveren van kwaliteit, service en zekerheid. De VAVB is ook als enige Nederlandse organisatie aangesloten bij de European Asbestos Removal Association (EARA).

De contactgegevens van onze leden vindt u hier.

Nieuws

Voorlopig geen verbod asbestdaken

De Eerste Kamer heeft op 4 juni jl. het wetsvoorstel Verwijdering asbest en asbesthoudende producten afgewezen. Dat heeft tot gevolg dat het verbod op bepaalde typen asbestdaken dat per 31 december 2024 zou gaan gelden van de baan is. De leden van de Eerste Kamer...

E

VAVB

Postbus 2120
3200 CC Spijkenisse
KvK 40482745

E

Telefoonnummer

E

E-mailadres

info@vavb.nl